Australiana

Tomato base, mozzarella cheese, pineapple, olives, turkey, fresh tomato and parmesan.